UPPSALA MOTORSPORTUNION

FMCK Uppsala  -  Rasbo MK - SMK Uppsala
Uppsala MCK  -  Uppsala MK  -  Östra Aros MCK

Producerad av
Graphica 2009

MILJÖAKTIVITETER


Uppsala Motorsportunion har låtit göra en Miljökonsekvensbeskrivning. Därefter har all verksamhet inom motorsportområdet genomgått en miljöprövning som Länsstyrelsen godkände våren 2005.

Beslutet finns att läsa i denna PDF:
2005-04-21-rorken-motorstadion.pdf

Under 2006 har hela anläggningen miljöcerti-fierats efter Svenska Motorcykelförbundets normer. Det innebär bl a. att vi ska

 • ha kontroll över ev miljöavvikelser inom området

 • ha en klar och tydlig miljöpolicy

 • informera alla besökare, både tränande, tävlande och publik om vårt miljöarbete och hur vi på bästa sätt kan vara rädda om miljön inom vårt område

Kontaktman för Miljöutskottet är Alf Alarik, miljo@rorken.se
 

 


Miljöstation vid motocrossbanan


Spolplattehuset vid motocrossbanan

MILJÖPOLICY


Fastställda vid Unionens årsmöte 2005-03-17

Uppsala Motorsportunions verksamhet skall bedrivas med beaktande av miljöeffekter, både på lång och kort sikt samt efter sunda och ekonomiska principer.

Miljömålen skall fortlöpande anpassas till samhällets krav, där myndigheters krav är lägsta nivå.

Miljöbelastningen skall minskas genom förebyggande åtgärder och ständiga förbättringar, baserat på en helhetssyn.

Denna policy skall gälla för alla i Uppsala Motorsportunions ingående verksamheter och vi skall påverka vår omgivning med att arbeta med samma inriktning.

Detta uppnås genom att

 • Uppfylla den lagstiftning som berör vår verksamhet
   
 • Minska miljöbelastningen i samband med träning och tävling
   
 • Verka för minskad miljöpåverkan vid användning av material och energi
   
 • Verka för minskad miljöpåverkan från kommunikationer och transporter
   
 • Minska andelen ej sorterat avfall och säkerställa ett för tiden anpassat omhändertagande av ej sorterat avfall
   
 • Förebygga miljöolyckor
   
 • Tillhandahålla information och utbildning så att verksamheten kan utvecklas i enlighet med Motorsportunionens miljömål och miljöpolicy